Foto van spreker voor een groep mensen
Joost Klapmuts
pagina

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle programma’s van Cultuur Academy (zoals trainingen, workshops, kennissessies en cursussen) worden in dit document genoemd: cursus.

1. Aanmelding en deelname

Aanmelding vindt plaats door middel van inzending van het ingevulde aanmeldingsformulier op de website van de Cultuur Academy. De datum van ontvangst geldt als inschrijvingsdatum. Inschrijving via formulier geldt als bindend tenzij een intake vwb geschiktheid onderdeel is van de cursus.

2. Toelating en selectie

Indien zich voor een cursus meer deelnemers melden dan kunnen worden geplaatst, wordt de volgorde van aanmelding aangehouden en wordt de overigen een plaats aangeboden op de eerstvolgende cursus met dezelfde inhoud. Indien er sprake is van een intake bij een cursus, dan is de geschiktheid van de deelnemer voor die cursus leidend.

Indien zich voor een cursus minder deelnemers aanmelden dan het vereiste minimum aantal dan is de Cultuur Academy gerechtigd de cursus, tot en met de uiterlijke inschrijfdatum zoals vermeld op de website, te annuleren zonder dat de cursist recht kan doen gelden op enige schadevergoeding. Eventueel al betaald cursusgeld zal binnen twee weken worden gerestitueerd, tenzij de cursist aangeeft ingeschreven te willen blijven staan voor de volgende cursus.

De Cultuur Academy heeft de bevoegdheid een deelnemer het recht op verdere deelname aan een cursus geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, indien de Cultuur Academy door het gedrag van een deelnemer belemmerd wordt in de uitvoering van de overeenkomst, één en ander uitsluitend ter beoordeling van de Cultuur Academy.

3. Wijze van betalen cursussen

Door het invullen en verzenden van het online inschrijfformulier (en uit de eventuele intake de geschiktheid voor de cursus is gebleken) is de cursist verplicht om het cursusgeld te betalen. Hiervoor ontvangt de cursist een digitale factuur. Onze cursussen zijn BTW plichtig. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen. Indien het cursusgeld nog niet betaald is behoudt Cultuur Academy zich het recht voor om andere inschrijvers die wel betaald hebben voor te laten gaan.

De reiskosten van de woon- of verblijfplaats naar de cursuslocatie en vice versa, en de verblijfskosten tijdens de cursus komen geheel voor rekening van de cursist.

4. Opzegging cursussen

De cursist kan tot uiterlijk drie weken voor de startdatum van een cursus kosteloos opzeggen. Dat kan uitsluitend door een e-mail te sturen naar info@cultuuracademy.nl. De datum van ontvangst van de opzegging is hierbij bepalend. Als de cursist na de genoemde termijn van drie weken, maar nog vóór een week voor de startdatum opzegt, brengen we 50% van het cursusgeld excl. btw in rekening als annuleringskosten. Vanaf een week voor de startdatum wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.

Na de startdatum is opzeggen niet meer mogelijk, behalve als er sprake is van overmacht of zwaarwegende omstandigheden zoals langdurige ziekte of overlijden. De Cultuur Academy besluit in die gevallen of de cursist recht heeft op restitutie van (een deel) het cursusgeld.

5. Uitval van lessen

Cultuur Academy behoudt zich het recht om de oorspronkelijke trainer of cursusleider te vervangen. In geval van ziekte van de trainer of cursusleider zal Cultuur Academy zich inspannen de cursusdatum / data te verschuiven c.q. te herroosteren. Daarbij zal gekeken worden naar wat de meest optimale dag/tijd is voor zowel de groep als haalbaar voor Cultuur Academy. Indien geen vervanging gevonden kan worden zal het cursusgeld voor de overige cursusdata die uitvallen, worden gerestitueerd.

Mocht de cursist een cursus(datum) missen, om welke reden dan ook, dan kan dit om organisatorische redenen niet ingehaald worden. De cursist heeft alsdan ook geen recht op restitutie van cursusgeld.

6. Onvoldoende inschrijvingen

De Cultuur Academy behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren als er onvoldoende inschrijvingen zijn. Dit gebeurt uiterlijk de werkdag ná de uiterlijke inschrijfdatum van de cursus. De cursist is in dit geval uiteraard geen cursusgeld verschuldigd. In overleg met de cursusgroep kan eventueel een andere cursusformule worden aangeboden: tijden en lesvormen kunnen dan aangepast worden. Als deze aanpassingen niet gewenst zijn, kan de cursist zich uitschrijven en is de cursist geen cursusgeld verschuldigd.

7. Overmacht

In geval van overmacht, als gevolg waarvan de cursus van Cultuur Academy blijvend dan wel tijdelijk, geheel danwel gedeeltelijk onmogelijk is, heeft Cultuur Academy de bevoegdheid de cursus op te schorten danwel te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Onder overmacht wordt ondermeer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, ziekteverzuim van trainers, boycot, bedrijfsstoringen bij Cultuur Academy of haar leveranciers, storingen in het verkeer, overheidsmaatregelen, natuurrampen, pandemieën, brand en alle overige omstandigheden als gevolg waarvan de cursus niet kan doorgaan.

Cultuur Academy zal de cursist zo spoedig mogelijk informeren ingeval er sprake is van een overmachtsituatie en meedelen in hoeverre de cursus wordt geannuleerd of verplaatst.

8. Brochures/formulieren/ website

Aan de van Cultuur Academy afkomstige brochures, websiteteksten, formulieren enz. kunnen geen rechten worden ontleend voor zover deze afwijken van de rechten zoals weergegeven in deze algemene voorwaarden.

9. Fotografie en video-opnamen

Wij maken de cursist er op attent dat tijdens cursussen georganiseerd door de Cultuur Academy foto’s en/of filmopnamen kunnen worden gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat de cursist hiermee akkoord. Indien de cursist niet zichtbaar wil zijn moet dit duidelijk worden aangegeven bij de organisatie.

10. Aansprakelijkheid

De Cultuur Academy is niet aansprakelijk voor diefstal en schade door ongevallen en/of verkeerd gebruik van materialen. Met ondertekening en toezending van het inschrijfformulier geeft de cursist aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

1. Medewerkers van de Cultuur Academy of medewerkers die worden ingehuurd door de Cultuur Academy geven cursussen en adviezen naar eer en geweten.

2. Cultuur Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg daarvan zouden kunnen optreden, behoudens haar verantwoordelijkheid jegens de wet.